Jdi na obsah Jdi na menu

Předsednictvo sekce 2016 - 2020

Předseda:

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

Praha

Jednatel:

Bc. Blanka Novotná

Praha

Pokladník:

Nataša Koudelková

Praha

Členové:

Mgr. Jan Běhounek

Praha

Marta Červinská

Praha

Revizní komise:

Bc. Monika Burianová

Praha

Bc. Zuzana Fišarová

Praha

Mgr. Jarmila Horňáková

Brno


Podrobný záznam o výsledku voleb je ke stažení ZDE

Úvodem

Psychiatrická sekce ČAS je profesním sdružením nelékařů, zejména všeobecných sester, pracujících v oblasti psychiatrie. Své aktivity zaměřuje nejen na podporu rozvoje psychiatrického ošetřovatelství, ale i psychiatrické péče jako celku. V oblasti psychiatrického ošetřovatelství považujeme za důležité zvyšování kvality ošetřovatelské péče a posilování role psychiatrických sester.

Psychiatrická sekce se účastní projektů podporujících zvyšování kvality zdravotní péče (např. tvorba standardů ošetřovatelské péče, tvorba vzdělávacích programů pro sestry), organizuje konference a odborné semináře, podílí se na vzniku učebnice psychiatrického ošetřovatelství a odborných příruček. Zapojuje se rovněž do připomínkování zákonů, které se dotýkají profese sester, a vstupuje do jednání se zdravotními pojišťovnami. Významným úspěchem v těchto jednáních bylo prosazení samostatných výkonů pro psychiatrické sestry.

Roli profesní organizace psychiatrických sester vidíme také v podporování změn systému péče o duševně nemocné. V roce 2011 se psychiatrická sekce aktivně přihlásila ke spolupráci na 1. revizi koncepce oboru psychiatrie, předložené Psychiatrickou společností ČLS JEP.

Psychiatrická sekce rozvíjí také mezinárodní spolupráci. Od roku 2006 je aktivním členem Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO, intenzivně spolupracuje s psychiatrickými sestrami ze Slovenska, zahraniční kolegové jsou pravidelnými hosty konferencí psychiatrické sekce.

Členství v sekci Vám zajistí pravidelné informace o pořádaných akcích, účast na nich za zvýhodněných podmínek, vydávání sborníků přednášek aj. V rámci konferencí a seminářů je možné poznat různá zdravotnická zařízení v ČR, seznámit se s mnoha zajímavými lidmi z oboru a navázat cenné kontakty. Veškeré vzdělávací aktivity psychiatrické sekce jsou zařazeny do kreditního systému.

Chcete-li být informováni o dění v oblasti psychiatrického ošetřovatelství a aktivně do něho zasahovat, dveře do psychiatrické sekce ČAS jsou Vám otevřené.

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
Předseda psychiatrické sekce ČAS 

 

O psychiatrické sekci

Psychiatrická sekce je jednou z 59 odborných součástí ČESKÉ ASOCIACE SESTER. Jako součást této největší odborné profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociálního zabezpečení, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání, kteří mají profesní zájem o ošetřovatelskou péči v psychiatrii.

 

Z historie

Činnost psychiatrické sekce byla obnovena po několikaleté odmlce v červnu 2002, kdy byly z podnětu prezidia ČAS uspořádány volby a zvolen nový výbor. Hlavním úkolem výboru bylo nastartování činnosti psychiatrické sekce. Volební období proto bylo stanoveno pouze na dva roky. V této době měla sekce cca. 50 členů. Předsednictvo sekce ve složení J.Akrmannová, T.Petr, N.Koudelková, M.Kudrnová, A.Motáčková a J.Dohnalová se pustilo do práce. Bylo započato pravidelné organizování vzdělávacích akcí zaměřených na psychiatrické ošetřovatelství. Postupně rostla členská základna. Sekce se zapojovala do rozmanitých projektů souvisejících s psychiatrickým ošetřovatelstvím a vzděláváním psychiatrických sester. Byly rovněž navázány kontakty v zahraničí. V roce 2004 se pak konaly další volby, kde bylo zvoleno předsednictvo na následující 4 roky. Nové předsednictvo již mělo úlohu usnadněnu, jelikož mělo na co navazovat, členská základna zesílila a rovněž hospodaření sekce bylo stabilizované. Další volby proběhly v červnu 2008. Současná činnost psychiatrické sekce je řízena pětičlenným předsednictvem, v jehož čele stojí předseda, který je zároveň členem Fóra delegátů ČAS. Volby v roce 2012 složení předsednictva nepatrně pozměnily. Činnost sekce se tak nadále vyvíjí. Za zmínku stojí např. projekt CESTA, který se zaměřuje edukaci pacientů se schizofrenií, ve smyslu jejich spolupráce při léčbě.

 

Cíle Psychiatrické sekce

  • pořádání vzdělávacích akcí
  • spolupráce se zahraničními sesterskými profesními organizacemi
  • spolupráce s institucemi státní správy, Ministerstvem zdravotnictví, Parlamentem ČR apod.
  • účast na přípravě, připomínkování a realizaci opatření ovlivňující výkon činnosti nelékařů ve zdravotnictví
  • podíl na přípravě výukových materiálů
  • publikační činnost

 

Kdo se může stát členem Psychiatrické sekce České asociace sester?

Členem se může stát každá zdravotní sestra, laborant, asistent hygienické služby nebo jiný nelékař, který vykonává, nebo vykonával své povolání dle platných předpisů. Podmínkou pro členství v Psychiatrické sekci není aktivní pracovní činnost v zařízení psychiatrického typu. Zájemce o členství v psychiatrické sekci pouze vyplní elektronickou přihlášku a zaplatí členský příspěvek 500,- Kč.

Členskou přihlášku naleznete zde: http://www.cnna.cz/clenska-prihlaska/

Napsali o nás:
O psychiatrické sekci - časopis FLORENCE