Jdi na obsah Jdi na menu

Volební řád České asociace sester

15. 12. 2007
Volební řád České asociace sester

Volební řád České asociace sester
§l
chodiska a působnost

1. Volební řád České asociace sester (dále jen ČAS) vychází z příslušných ustanovení
Stanov ČAS (dále jen Stanov).
2. Volební řád upravuje volby do stálých a pracovních orgánů funkcí v ČAS a jejich
organizačních složkách (§2 tohoto předpisu).

§2
Volené orgány a funkce
1. Fórum členů sekce nebo regionu (§13 Stanov) volí tyto stálé orgány:
• Výkonný výbor sekce nebo regionu v počtu tří a více členů (§14 Stanov),
• Revizní komise sekce nebo regionu v počtu tří a více členů (§15 Stanov).
2. Fórum delegátů ČAS (§6 Stanov) volí tyto stálé orgány:
• Prezidenta a viceprezidenta přímou volbou,
• Prezidium ČAS (§8 Stanov),
• Revizní komisi ČAS (§9 Stanov),
• Disciplinární komisi ČAS (§10 Stanov).
3. Fórum delegátů ČAS (§6 Stanov) a Fórum členů sekce / regionu (§13 Stanov) volí tyto
pracovní orgány:
• pracovní předsednictvo v počtu pěti a více členů,
• volební komisi v počtu tří a více členů,
• mandátovou komisi v počtu tří a více členů,
• návrhovou komisi v počtu tří a více členů,
• další pracovní orgány dle svého uvážení.
4. Členové pracovních orgánů volí ze svého středu předsedu.

§3
Omezení výkonu funkce
1. Délka volebního období stálých orgánů a funkcí v ČAS a v jejich organizačních složkách
je maximálně čtyřletá.
Volební řád České asociace sester
strana 2 z 3 revize 2007
2. Volený funkcionář Prezidia ČAS, Výkonného výboru sekce / regionu, Revizní komise
ČAS, předseda Výkonného výboru sekce / regionu může být do téhož stálého orgánu nebo
funkce volen opakovaně.
3. Předseda Výkonného výboru sekce / regionu, člen Revizní komise ČAS nebo člen revizní
komise organizační složky nesmí být v témže volebním období členem jiného stálého
orgánu ČAS nebo její organizační složky.
4. Pokud volený funkcionář odstoupí z jakéhokoliv stálého orgánu, je možno dodatečně
nominovat dalšího člena dle výsledku voleb.

§4
Volební právo
1. Právo volit do orgánů a funkcí organizační složky ČAS mají řádní členové.
2. Právo být volen do Prezidia ČAS a Revizní komise ČAS má člen s délkou členství v ČAS
minimálně 2 roky před volbou.
3. Právo být volen do Výkonného výboru a Revizní komise sekce / regionu není časově
omezeno členstvím v ČAS.
4. Volební právo řádných členů ČAS je rovné a přímé nebo rovné a nepřímé.

§5
Způsob hlasování a jeho platnost
1. Při volbě do stálých orgánů a funkcí musí být uplatněno tajné hlasování. Při volbě
do ostatních orgánů může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování podle rozhodnutí
účastníků jednání s právem volit (dále jen oprávněných voličů).
2. Pro platnost voleb prezidenta, viceprezidenta, Prezidia ČAS, Revizní komise ČAS
a Disciplinární komise ČAS je nutná nadpoloviční přítomnost oprávněných voličů,
nadpoloviční počet jimi odevzdaných hlasů pro volbu prezidenta a viceprezidenta, prostá
většina pro volbu Prezidia ČAS, Revizní komise ČAS a Disciplinární komise ČAS.
Pokud nebude v prvním kole zvolen žádný kandidát na prezidenta a viceprezidenta
s nadpolovičním počtem hlasů v prvním kole, bude vyhlášeno druhé kolo voleb.
Do druhého kola voleb postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaných
v prvním kole voleb na volbu prezidenta a viceprezidenta.

§6
Příprava voleb
1. Jednotlivci či skupiny z řad řádných členů ČAS mohou provádět volební kampaň. V rámci
volební kampaně mohou být navrhováni kandidáti do volených orgánů a funkcí dle
platných stanov a sestavovány kandidátní listiny.
2. Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický
a svobodný průběh voleb. Nepřípustně je zejména používání nejrůznějších nátlakových Volební řád České asociace sester
strana 3 z 3 revize 2007
a zastrašovacích prostředků, slibování materiálních a jiných výhod oprávněným voličům
a používání dalších forem neslučitelných s morálními principy demokratické společnosti.
3. Prezidium ČAS nebo Výkonný výbor sekce / regionu zajistí veškeré podmínky
pro úspěšné konání voleb. Stanoví rovněž počty volených členů orgánu v případech, kdy
nejsou pevně určeny.

§7
Volební komise
1. Volby řídí a organizuje, za jejich správný průběh odpovídá a případné stížnosti řeší
volební komise, jejíž členové plní zároveň funkci skrutátorů.
2. Členové volební komise jsou voleni jednotlivě.
3. Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejich
členů.

§8
Způsob voleb do stálých orgánů a jejich průběh
1. Volby do stálých orgánů mohou probíhat jednokolovým nebo dvoukolovým způsobem.
2. O jednokolovém nebo dvoukolovém způsobu voleb do předsednictví rozhodují oprávnění
voliči před jejich zahájením. Způsob voleb do orgánů organizačních složek doporučuje
Prezidium ČAS.
3. Korespondenční volby lze využít pro volby do orgánů organizačních složek, způsob voleb
musí být dvoukolový. V prvním kole navrhují voliči kandidátku, ve druhém kole probíhá
výběr ze sestavené kandidátky.
4. Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění jejich
výsledků.
5. O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise zápis, který podepíší všichni její
členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají. Zápis je schválen
v rámci usnesení z jednání.

§9
Způsob voleb do pracovních orgánů a jejich průběh
1. Pro způsob a průběh voleb pracovních orgánů ČAS a jejich organizačních složek obecně
platí ustanovení tohoto předpisu. O jejich konkrétní podobě rozhodují příslušné orgány
tak, aby byla zaručena svoboda a demokratičnost voleb.

§10
Účinnost
Tento Volební řád ČAS byl schválen Fórem delegátů dne 15.2.2007 a nabývá účinnosti
dnem schválení.