Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost psychiatrické sekce ČAS 6/2014

6. 7. 2014

Činnost psychiatrické sekce ČAS 6/2014

1 Reforma psychiatrické péče

Po změnách ve vedení MZ ČR došlo ke zpomalení celého procesu. Ministerstvo zdravotnictví se k reformě psychiatrie přihlásilo, harmonogram plánovaných činností však není dodržován. Poslední setkání pracovní skupiny pro přípravu reformy psychiatrické péče proběhlo 27.3.2014. Mělo následovat jmenování členů do 8 pracovních skupin, které by se měly zabývat implementací strategie reformy. Psychiatrická sekce ČAS zaslala na MZČR své nominace odborníků do pracovních skupin. Obsazení pracovních skupin však není do dnešního dne známo. MZČR nadále vyjednává podporu z evropských strukturálních fondů, z kterých by mohly být pokryty některé tranzitorní náklady spojené s reformou psychiatrické péče.

 

1.1 Centra duševního zdraví

Psychiatrická společnost ČSL JEP ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) koordinuje pracovní skupinu, jejímž cílem je vytvoření standardu, jak by mělo vypadat a fungovat Centrum duševního zdraví (nový prvek systému psychiatrické péče popsaný ve Strategii). Součástí pracovní skupiny jsou i zástupci psychiatrické sekce ČAS. Pravidla pro fungování CDZ by pak mohla být vydána formou Věstníku MZČR.

Níže posílám několik informací z pracovní skupiny týkající se cílové skupiny pacientů a navrhovaného spektra služeb.

Cílová skupina:

1) Pacienti se závažným duševním onemocněním (SMI – severe mental illness). Této skupině pacientů bude poskytována dlouhodobá léčba zahrnující psychiatrickou a sociální rehabilitaci.

2) Pacienti s potřebou včasné intervence, tzn. pacienti s rizikem rozvoje SMI. Cílem CDZ je včasná diagnostika a započatá léčba.

3) Pacienti s akutními psychickými obtížemi a pacienti v krizových situacích nevyžadující hospitalizaci. Akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění převážně z diagnostických okruhů F2, F3, F4, F5 a F6. Cílem je krátkodobá intervence a předání do další péče.

 

Návrh spektra služeb poskytovaných v CDZ:

A)      Mobilní multidisciplinární týmy

Služba je poskytována prostřednictvím mobilních multidisciplinárních týmů v přirozeném prostředí pacientů. Má charakter dlouhodobé péče formou psychiatrické a sociální rehabilitace, může jít o poskytování krizové intervence v domácnosti pacienta se SMI a také o plánovanou včasnou intervenci v případě dosud nediagnostikovaných nebo aktuálně neléčených onemocnění.

B)      Denní služby

CDZ provozuje centrum denních aktivit pro SMI pacienty orientované na jejich podporu a sociální rehabilitaci. Vedle toho CDZ realizuje nebo zajišťuje služby denního stacionáře s alespoň jedním psychoterapeutickým programem.

C)      Ambulantní psychiatrická péče

D)      Ambulantní péče klinického psychologa

E)      Krizové služby

Krizové služby jsou dostupné nepřetržitě (24/7), jsou nízkoprahové a provázané s ostatními zdravotními a sociálními službami v regionu CDZ. Cílem je poskytnutí krátkodobé intervence nebo konzultace a předání do další péče. Krizová intervence je poskytována buď v místě CDZ nebo telefonicky. Pro zvládnutí krizových stavů disponuje CDZ 2 – 8 lůžky pro krátkodobý stabilizační pobyt nepřesahující 10 dní.

 Pracovní skupina bude dále diskutovat personální obsazení CDZ, minimální požadavky na technické a materiální vybavení, zakotvení v legislativě a způsob úhrad péče. Informace vám budeme průběžně poskytovat.

 

1.2 Komunitní psychiatrické sestry

 Zástupci psychiatrické sekce ČAS, CRPDZ a psychiatrické společnosti ČSL JEP vytvořili vzdělávací program pro komunitní psychiatrické sestry. Program byl upraven do Certifikovaného kurzu a podán ke schválení k akreditační komisi MZČR. V této chvíli se čeká na rozhodnutí MZČR. Od září se ve spolupráci s NCONZO uvažuje o spuštění pilotního kurzu, podrobnější informace však zatím nejsou k dispozici.

S cílem posílit postavení komunitních psychiatrických sester v systému psychiatrické péče jsme podali návrh na vytvoření samostatného segmentu v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu. Náš návrh byl zamítnut. Zástupce psychiatrické sekce ČAS však byl přizván jako poradce pro odbornost 914 v rámci dohodovacího řízení o hodnotách bodu.

Na MZČR jsme podali žádost o sdílení některých výkonů s odborností 911 – všeobecná sestra, aby mohly psychiatrické sestry v rámci komunitní péče vykazovat také ošetřovatelské výkony typu aplikace injekcí, odběry biologického materiálu apod.. Pracovní skupina MZČR odsouhlasila žádost o sdílení výkonů s odborností 911:

06137 – Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna

06135 – Výkon sestry v době od 22 hod. do 6 hod.

Dále doporučila odbornosti 914 nasmlouvání následujících výkonů:

09215 – Injekce im., sc., id.

09119 – Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let

 

1.3 Psychoterapie

 Zástupci psychiatrické sekce ČAS, psychiatrické společnosti ČSL JEP, psychoterapeutické společnosti ČSL JEP a společnosti klinických psychologů se setkávají při pravidelných jednáních zabývajících se otázkami psychoterapie. Jedním z diskutovaných témat jsou také kompetence psychiatrických sester v oblasti psychoterapie a požadavky na jejich odbornou přípravu.

Některé informace z dosavadní diskuse:

Jsme přesvědčeni, že psychiatrické sestry mohou v rámci reformy psychiatrické péče v ČR nabídnout potenciál v oblasti poskytování určitého, jasně vymezeného, spektra psychoterapeutické péče. Nejedná se o poskytování systematické psychoterapie, jejímiž nositeli jsou kliničtí psychologové a psychiatři, a Sazebník výkonů ji rozeznává pod odborností 910. Psychiatrické sestry však mohou poskytovat rozmanité spektrum činností využívajících psychoterapeutický přístup (v Anglii někdy nazývaných low psychotherapy), které obvykle žádná skupina profesionálů nenabízí a které jsou zacíleny na skupinu pacientů s omezenou funkční kapacitou (např. vážně duševně nemocní, chroničtí pacienti aj.).

Psychiatrické sestry při své práci využívají soubor specifických technik a prostředků (rozhovor, neverbální chování, podněcování emocí, interakce ve skupině aj.), jejichž cílem je širší kontakt s pacientem a jeho blízkými, včetně pomoci při porozumění, odstranění nebo zmírnění jeho potíží.
K technikám poskytovaným psychiatrickými sestrami patří:
- činnosti při krizové intervenci,
- psychoedukace,
- aktivizace,
- podpůrná terapie,
- edukační a podpůrná práce s rodinou,
- relaxační techniky,
- aktivizace kognitivních funkcí
- KBT techniky (expoziční léčba, kontrolovaný dech, nácvik zvládání stresu aj.).

 Výše popsané techniky mohou být prováděny individuálně nebo skupinově. Musí být  rováděny na základě indikace lékaře nebo psychoterapeuta podle typu programu či charakteru  ntervence, pod odborným dohledem lékaře se specializací nebo klinického psychologa.

Aktuální systém vzdělávání nezajišťuje odpovídající přípravu pro výkon výše uvedených činností. V rámci specializační přípravy (Ošetřovatelství v psychiatrii) není dostatečný prostor pro získání potřebných psychoterapeutických znalostí a dovedností. Proto se domníváme, že je nutné rozšířit nabídku certifikovaných kurzů zaměřených na poskytování psychoterapie pro psychiatrické sestry. Vedle tohoto kurzu by měl být nedílnou součástí odborné přípravy také sebezkušenostní výcvik.

 

2 Nejbližší vzdělávací akce

18.9. 2014: Osvědčené postupy v psychiatrickém ošetřovatelství, mezinárodní konference pro zástupce ze zemí V4, Varšava

16.10. 2014: Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XVII. Celostátní konference pro psychiatrické sestry, PN Bohnice, Praha

 

3 Další

V květnu 2014 vydalo nakladatelství Grada publikaci Ošetřovatelství v psychiatrii. Psychiatrická sekce nabídne svým členům knihu se slevou 20%. O této akci budete informováni samostatnou zprávou nebo sledujte webové stránky sekce. Bližší informace o vzdělávacích akcích naleznete na www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz nebo získáte na emailové adrese tomas.petr@uvn.cz.

 

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

předseda psychiatrické sekce ČAS